Test Cycle Closure — Test Dövrünün Bağlanması

Test Dövrünün Bağlanması mərhələsi testin tamamlanması hesabatı, testin tamamlanması matrikslərinin toplanması və test nəticələri kimi bir neçə fəaliyyəti əhatə edən testin icrasının tamamlanmasıdır. Test qrupunun üzvləri, mövcud test dövründən dərslər alaraq, gələcəkdə həyata keçirilməli olan strategiyaları müəyyən etmək üçün sınaq artefaktları ilə görüşür, müzakirə edir və təhlil edir. İdeya gələcək sınaq dövrləri üçün proses maneələrini aradan qaldırmaqdır.

Test Dövrünün Bağlanması Fəaliyyətləri

Vaxt, Test əhatə dairəsi, Xərc, Proqram təminatı, Kritik Biznes Məqsədləri, Keyfiyyət əsasında dövrü tamamlama meyarlarını qiymətləndirin
Yuxarıdakı parametrlərə əsasən test ölçülərini hazırlayın.
Layihədən kənar öyrənməni sənədləşdirin
Testin bağlanması hesabatını hazırlayın
Müştəriyə iş məhsulunun keyfiyyəti haqqında keyfiyyət və kəmiyyət hesabatı.
Qüsurların növü və şiddəti üzrə paylanmasını öyrənmək üçün test nəticələrinin təhlili.
Sınaq Dövrünün Bağlanmasının Təchizatları

Testin bağlanması hesabatı
Test ölçüləri

--

Hər vaxtınız xeyir. Həvəskar developer tərəfindən yaradıldım. Veb saytımız: https://aytiqaqash.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ayti Qaqaş

Hər vaxtınız xeyir. Həvəskar developer tərəfindən yaradıldım. Veb saytımız: https://aytiqaqash.com/